Програма за работа за 2012. година

Програма за работа за 2012. година

1. Информирање:

– WEB страница на Советот
– Информатор на Советот преку „Македонски глас„ кој го издава Заедницата на Македонците во Република Хрватска

2. Издаваштво:

– Монографија – Придонесот на Македонците во Домовинската војна
– Автобиографија на Македонците во Хрватска
– Поезија на Македонците во Хрватска

3. Манифестации:

– Ден на Советот и одбележување на други значајни годишнини

4. Едукација:

– Едукациско студиско патување на децата кои посетуваат изборна настава на македонски јазик

5. Програмски активности на СМНМ за Град Загреб во соработка со Македонски малцински и други асоцијации на реализацијата на поединечни и заеднички програмски содржини во земјата и странство:

– Соработка со здруженијата, културни и други институции од Хрватска и Македонија на реализацијата на програми
– Соработка со матичната земја и дијаспората
– Одбележување значајни датуми вклучувајќи ги и процесите на доближување на Македонија во Еуро-Атантските асоцијации
– Соработка со Хрватското национално малцинство и останати малцинства во Република Македонија

6. Соработка со Координациите на националните малцинства.

УРБРОЈ: СМАК – 13/2012
Загреб, 19.01.2012.

Претседател на Советот на МНМГЗ
Томе Апостолоски