Realizacija financijskog plana za 2011.

 

REALIZ. FINAN.PLANA VIJEĆA MN MANJINE GRADA ZAGREBA ZA 2011.

Poz.

Ek.klasifikacija

Naziv pozicije

Plan 01.-12.2011.

Realizacija 01.-12.2011.

Realizacija %

671

Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba

697.567,00

575.832,93

82,55

63

Prihodi iz drugih izvora

14.065,52

a) Donacija.MNR RM      13.569,75
b) Kamate                            495,77
 

 

Ukupno prihodi:

697.567,00

589.898,45

79,95

81

3111

Ukupno rashodi za zaposlene

109.922,00

106.251,71

96,67

85

3211

Službena putovanja

34.900,00

20.267,46

58,08

a) Dnevnice u zemlji             850,00
b) Naknada za prijev.sl.     2.688,00
c) Loko vožnja                12.426,00
d) Porez za kor.vl.auta      4.303,46

86

3212

Nak.za prije.za rad na ter.i odvojeni život

4.000,00

3.220,00

80,50

87

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

500,00

88

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

5.000,00

13.238,81

264,78

89

3223

Energija

3.300,00

3.453,42

104,65

90

3224

Materijal i dijelovi za teku.i invest.održa.

1.600,00

91

3225

Sitan inventar i auto gume

4.000,00

398,52

9,97

92

3231

Usluga telefona, pošte, prijevoza

20.000,00

20.111,24

100,56

93

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.000,00

94

3233

Usluge promidžbe i informiranja

3.000,00

17.460,00

582,00

95

3234

Komunalne usluge

2.000,00

2.124,73

106,24

96

3235

Zakupnine i najamnine

3.000,00

9.612,75

320,43

a) Prostor                        3.462,75
b) Za dvoranu MCUK      6.150,00

97

3237

Intelektualne i osobne usluge

57.100,00

24.029,03

42,09

a) Za web stranicu               4.032,78
b) Ugovor o djelu                 3.058,49
c) Knjigovodstvene usluge  16.937,76

98

3239

Ostale usluge

4.300,00

4.172,10

97,03

a) Ažuriranje rač. baza         2.099,05
b) Cvijeće                              595,00
c) Graf.usl. i član.                1.478,05

100

3291

Naknada za rad predstavničkih i izv.tijela, povjerenstava i sl.

339.375,00

202.313,85

59,62

101

3292

Premije osiguranja

2.700,00

856,50

31,73

102

3293

Reprezentacija

15.000,00

19.247,47

128,32

a) Za dan Viječa                       8.364,60
b) Prediz.večera  7.7.2011.i reprez. za VI. do IX./2011. (2.915,00+1.171,00)= 4.086,00
c) Mjesečna-plać. u goto.           6.796,87

103

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

2.000,00

2.745,91

137,30

104

4221

Uredska oprema i namještaj

4.000,00

105

3811

Tekuće donacije u novcu

80.870,00

136.996,25

169,41

Ukupno rashodi:

697.567,00

586.499,75

84,08

PRIHODI

 

589.898,45

TROŠKOVI

 

586.499,75

DOBIT  za 2011. godinu

 

3.398,70

PREN. GUBITAK IZ 2010. godine

 

-7.171,00

UKUP.GUBITAK  2011.g.

 

-3.772,30

U Zagrebu, 08.veljače 2012.