Financijski plan za 2012. godinu

 

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02 i 80/10), i članka 16. Statuta Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/05), Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba na 4. sjednici održanoj dana 19.01.2012. godine, usvojena je:

TABLICA FINANCIJSKOG PLANA

VIJEĆA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

ZA 2012. GODINU

 

 

 
 

 

 

POZ.

EK.KLASA

NAMJENA

IZNOS (kn)

81

3111

Plaće za redovan rad

88.896,00

82

3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.400,00

83

3132

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje

13.776,00

84

3133

Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

1.512,00

85

3211

Službena putovanja

4.900,00

86

3212

Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

14.000,00

87

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

500,00

88

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000,00

89

3223

Energija

5.400,00

90

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i  investicijsko održavanje

1.600,00

91

3225

Sitni inventar i auto gume

4.000,00

92

3231

Usluge telefona, pošte, prijevoza

20.000,00

93

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.500,00

94

3233

Usluge promidžbe i informiranja

3.000,00

95

3234

Komunalne usluge

3.000,00

96

3235

Zakupnine i najamnine

3.000,00

97

3237

Intelektualne i osobne usluge

52.100,00

98

3239

Ostale usluge

29.700,00

99

3241

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa

40.000,00

100

3291

Naknada za rad predstavničkih i izv.tijela, povjerenstava i sl.

292.105,44

101

3292

Premije osiguranja

2.700,00

102

3293

Reprezentacija

15.000,00

103

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

2.000,00

104

4221

Uredska oprema i namještaj

4.000,00

105

3811

Tekuće donacije u novcu

30.870,00

 

 

SVEUKUPNO:

649.959,44

 

 

 

 

URBROJ: 12/2012
Zagreb, 19.01.2012.

                                                                                              Predsjednik

                                                                                              Tome Apostoloski