Финансиски план за 2012. година

Врз основа на член 27. од Уставниот закон за правата на националните малцинства (Народне новине 155/02 и 80/10), и членот 16. од Статутот на Советот на македонското национално малцинство за Град Загреб (Службен гласник на Град Загреб 21/05), Советот на македонското национално малцинство за Град Загреб на 4. седница одржана на 19.01.2012. година, ја усвои:

ТАБЛИЦАТА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН

 

НА СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ЗА ГРАД ЗАГРЕБ

ЗА 2012. ГОДИНА

 

 

 

 
 

 

 

ПОЗ.

ЕК.КЛАСА

НАМЕНА

ИЗНОД (кн)

81

3111

Плати за редовна работа

88.896,00

82

3121

Останати расходи за вработените

5.400,00

83

3132

Придонеси за задолжително здравствено осигурување

13.776,00

84

3133

Придонеси за задолжително осигурување во случај на невраб.

1.512,00

85

3211

Службени патувања

4.900,00

86

3212

Надомест за превоз, за работа на терен и одвоен живот

14.000,00

87

3213

Стручно усовршување на вработените

500,00

88

3221

Канцелариски материјал и останати материјални расходи

10.000,00

89

3223

Енергија

5.400,00

90

3224

Материјали и делови за тековно и инвестициско одржување

1.600,00

91

3225

Ситен инвентар и авто гуми

4.000,00

92

3231

Услуги за телефон, пошта, превоз

20.000,00

93

3232

Услуги за тековно и инвестициско одржување

2.500,00

94

3233

Услуги за пропаганда и информирање

3.000,00

95

3234

Комунални услуги

3.000,00

96

3235

Наемнини

3.000,00

97

3237

Интелектуални и лични услуги

52.100,00

98

3239

Останати услуги

29.700,00

99

3241

Надомест на трошоците за лицата вон работниот однос

40.000,00

100

3291

Надомест за работата на претставничките и извршните тела

292.105,44

101

3292

Премии за осигурување

2.700,00

102

3293

Репрезентација

15.000,00

103

3431

Банкарски услуги и услуги на платниот промет

2.000,00

104

4221

Канцелариска опрема и мебел

4.000,00

105

3811

Тековни донации во пари

30.870,00

 

 

СЕВКУПНО:

649.959,44

 

 

 

 

УРБРОЈ: 12/2012
Загреб, 19.01.201.

                                                                                                Претседател

                                                                                               Томе Апостолоски