Treći mandat

VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

– treći mandat –

Dana 10. srpnja 2011. po treći put su održani izbori za članove chiefessays.net vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Prema podacima Izbornog povjerenstva, u Gradu Zagrebu evidentiranu je ukupno 1449 birača makedonske nacionalnosti. Na izbore je izašlo ukupno 149 birača odnosno oko 10% upisanih birača i izabralo 23 člana Vijeća makedonske nacionalne manjine za Grad Zagreb, budući da su tri kandidata imala isti broj glasova (za preostala dva člana) Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku da se Vijeće može konstituirati i raditi sa 23 člana.

Nakon toga, na poziv gradonačelnika Grada Zagreba, dana 07. rujna 2011. godine u Gradskom poglavarstvu održana je konstituirajuća sjednica na kojoj su verificirana 23 člana Vijeća na mandat od četiri godine, za predsjednika Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba izabran je gospodin Tome Apostoloski a za zamjenika predsjednika izabran je gospodin Orce Lambevski.

Dana 22. rujna održana je druga sjednica Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba na kojoj je izabrano predsjedništvo, koje ima zajedno sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika ukupno pet essay writers članova i formirani su Odbori i Komisije kao stalna radna tijela Vijeća.

Članovi Vijeća:

1. Tome Apostoloski – predsjednik
2. Orce Lambevski – zamjenika predsjednika
3. Lazar Tošanov – član predsjedništva
4. Liljana Grujoska – član predsjedništva
5. Renata Fürst – član predsjedništva
6. Verka Gojić
7. Vlade Malečkov
8. Anastas Saša Odžaklieski
9. Blagoja Mirčevski
10. Marija Georgieva-Petrić
11. Aleksandar Grozdanoski
12. Nikola Grozdanovski
13. Goran Stojkovski
14. Zoran Bogdanovski
15. Elizabeta Petrovska
16. Acko Veljanovski
17. Goran Koleski
18. Daniela Jovanova Ivanković
19. Kiril Jovev
20. Marjan Gigovski
21. Cvetko Popovski
22. Risto Sterjovski
23. Đorđi Todorovski