Програми

Програма за работа за 2011. Година

1.    Информирање:

Web страница на советот (I – IV квартал)

2.    Издаваштво: -заедничко издаваштво во соработка со македонски здруженија и други асоцијации од р. Хрватска и странство

Pечник: „хрватско-македонски„ (II квартал )
Збирка На Музички Обработени Македонски Песни (I квартал )

3.    Манифестации:

Ден На Советот И Одбележување На Други Значајни Годишнини  (I – IV квартал )

4.    програмски активности на смнм за град загреб во соработка со Mакедонски малцински и други асоцијации на реализација на поединечни и заеднички програмски содржини во земјата и странство (I – IV квартал )

соработка со здруженија, културни и други институции од Xрватска  и Mакедонија на реализација на програми
соработка со матичната земја и дијаспората
oдбележување значајни датуми вклучувајќи  ги и процесите на  доближување на P. Mакедонија кон евро – атлантските асоцијации
соработка со хрватското национално малцинство и останатите  малцинства во P. Mакедонија
соработка со кординациите на нац.малцинства (I – IV квартал)

Во склад со одредбите од Статутот на Советот на македонското национално малцинство за Град Загреб, координацијата на реализацијата на Програмите ја спроведува Претседателството на Советот во соработка со Комисијата за Програма за работа. Право и должност на Претседателството е да, пратејќи ја реализацијата, донесува неопходни одлуки кои можат да произлезат од новонастанатите околности врзани за динамиката и обемот на осигурени средства како и редефинирање на приоритетите во обемот и содржината на одделни програмски целини.

Детален опис на Програмата за 2011. година ќе биде изработен дополнително.

УРБРОЈ: 04/2011.
Загреб, 20. 01. 2011. година

Претседател на Советот на МНМГЗ
Анастас С. Оџаклиески

Програми за 2010.година
1. Иформирање

„Web” страница
Билтен на Советот

2. Издаваштво – Речник: „Македонско-Хрватски” и „Хрватско-Македонски” (двојазично издание) во соработка со македонски и други асоцијации од Р.Хрватска и странство

3. Манифестации –  Ден на Советот и одбележување на други значајни годишнини

4. Едукација  – Програми за едукација – подучување на членовите на Советот за извршување на нивните должности

5. Програма на активности на СМНМ за Град Загреб во соработка со македонски малцински и други асоцијации на реализација на поединечни и заеднички програмски содржини во земјата и странство

соработка внатаре во земјата – Семакедонска Координација во РХ
соработка со матичната земја и дијаспората
соработка со културни и други институции од Р.Македонија и Р.Хрватска на реализација на програмите
заедничка реализација на програмата: гостување на „Драмски театар” од Скопје се представата „Комшилук наопаку”
одбележување на значајни настани и личности, вклучувајќи ги тука и процесите за приближување на Р.Македонија кон Еуро-Атлантските асоцијации

6. Соработка со Координациите на националните малцинства за Град Загреб

Во Загреб, 19.01.2010.
Програми за 2009.година
1. Иформирање

„Web” страница
Билтен на Советот

2. Издаваштво – Книга: „Македонска традиционална куварка” II дел (двојазично)

3. Манифестации – Ден на Советот

4. Едукација – Програми за едукација – подучување на членовите на Советот на македонски јазик и писмо (работа на персонален компјутер)

5. Програма на активности на СМНМ за Град Загреб во соработка со македонски малцински и други асоцијации со поединечни и заеднички програми во земјата и странство

cоработка внатре во земјата – Семакедонска координација во РХ
соработка со матичната земја и дијаспората
соработка со културните институции од Р.Македонија и Р.Хрватска на реализација на програмите
одбележување на значајни достигнувања, вклучувајќи и приближување на Р.Македонија кон Атлантските асоцијации и Европската Унија

6. Соработка со Координацијата на националните малцинства за Град Загреб

Во Загреб, 23.12.2008.

 

Програми за 2008.година
1. Иформирање

„Web” страница
Билтен на Советот

2. Издаваштво

Книга: „Македонска традиционална куварка” (двојазично)
Претставување на Истра во соработка со Македонското здружение на жени

3. Манифестации – Ден на Советот

4. Едукација  – Програма за едукација – подучување на членовите на Советот на македонски јазик и писмо (работа на персонален компјутер )

5. Програма на активности на СМНМ за Град Загреб во соработка со македонската заедница и другите асоцијации со поединечни и заеднички програми во земјата и странство

соработка внатре во земјата – Семакедонска Координација во РХ
соработка со матичната земја и дијаспората
студиско патување во Република Македонија
одбележување на значајни достигнувања, вклучујаќи ја Р.Македонија во Атлантските асоцијации и Европската Унија
соработка со хрватското национално малцинство во Р.Македонија
Советот на македонското национално малцинство за Град Загреб како член на Координацијата на националните малцинства за Град Загреб, ќе учествува во планирањето и реализацијата на заеднички донесени програми на Координацијата на НМГЗ

6. Остварување на политичките права, употребата на јазикот и писмото, претставување на македонското национално малцинство пред претставничите и извршните органи на регионалната самоуправа и сл.

 

Во Загреб, 12.11.2007.
Програми за 2007.година

1. Иформирање

„Web” страница
Билтен на Советот

2. Издаваштво – Софинансирање на III ЦД на „Езерки и 7/8″

3. Манифестации

Ден на Советот
Претставување на монографијата на Никола Гроздановски – Коле

4. Едукација – Формирање на Македонско здружение на жените (МЗЖ) и одржување на работилница за работа на здружението

5. Воспитание и образование – Репродукција на македонски народни приказни

6. Соработка со припадницте на македонската заедницата

Соработка внатре во земјата – Семакедонска Координација во Р.Хрватска
Активности врзани за предстојните избори за Советите и представниците на националните малцинства во Република Хрватска
Соработка со матичната земја
Соработка со македонската дијаспора
Соработка со хрватското национално малцинство во Република Макеоднија
Соработка со другите организации и поединци од земјата и странство

7. Остварување на политичките права, употребата на јазикот и писмото, претставување на македонското национално малцинство пред претставничките и извршните органи на регионалната самоуправа и сл.

8. Заеднички програми – Координација на националните малцинства за Град Загреб

Во Загреб, 30.10.2006.

 

Програми за 2006

1. Семакедонска координација во Република Хрватска
2. Информирање – билтен на Советот
3. Репродукција на македонски народни приказни
4. Ден на Советот
5. Координација на националните малцинства за Град Загреб

Во Загреб, 15.04.2006
Програми за 2005

1. Web страница
2. Ден на Советот – македонска вечер
3. Одбележување на македонскиот национален празник „Илинден„
4. Одбележување на денот на независноста на Република Македонија

Во Загреб, 18.02.2005